Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda

Misyon ve Vizyon

Vizyon

Karmaşık sorunlara ve gelişmelere yönelik alternatif ve uygulanabilir çözümler üretebilen; ulusal
ve uluslararası nitelikte disiplinler arası niceliksel ve niteliksel bilimsel çalışmalar yürütülebilen; örnek
ARGE, toplumsal katkı ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilen; etki gücü, ulusal ve uluslararası
saygınlığı yüksek bir merkez olmaktır.

Misyon

Arel USAM’ın misyonu; Üniversitemizin öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve öğrencileri
ile bilimsel araştırmalar yürütmek, uzmanlık alanlarında yerel ve ulusal düzeyde topluma hizmet ve
sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak, yerel, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip
ederek öngörülerde bulunmak ve öneriler yapmak, eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmaktır.

Yasal Sorumluluklar

1. Aksi belirtilmedikçe bu sitede yer alan yazılar yazarların şahsi sorumluluğunda olup hiçbir kurum veya şahsı bağlamaz.

2. Bu sitede yer alan bütün eserlerinden 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçeveseinde  yararlanılabilir.

3. Akademik maksaktlarla yapılan atıf/göndermeler dışında bu sitede yer alan eserlerin çoğaltılıp, yayınlanması ve her hangi bir yöntemle kullanılması izne tabidir.

Amaç ve Hedefler

İlkeler

 • Sorunların çözümüne milli bakış,
 • Disiplinler arası çalışma,
 • Hukukun Genel İlkeleri,
 • Özgün ve en uygun yaklaşımlar,
 • Değişik Görüşlere Saygı,
 • Farkındalık Yaratabilme,
 • Birey mutluluğunu amaçlayan politika ve stratejiler üretme ve geliştirme,
 • Kendini sürekli yenileyen ve geliştiren anlayış,
 • Türkiye’nin milli çıkarlarına yönelik projelerde ortaklık önerilerine ve işbirliğine açık olma

Yöntem

 • Bilgi, deneyim ve tecrübe kazanmış üniversite ve öğretim elemanları, diplomatları, sektör temsilcilerini ve öğrencileri bir araya getirerek bilimsel araştırma ve tartışma ortamı yaratmak,
 • Bölgemiz ve dünyadaki gelişmeleri daha düzenli izleyebilmek için nitelikli bir dokümantasyon merkezi oluşturmak,
 • Bilimsel araştırma projeleri hazırlamak,
 • Uluslar ve uluslararası düzeyde kongre, seminer, sempozyum, panel, çalıştay ve söyleşi düzenlemek,
 • Diğer üniversitelerin benzer kuruluşları ve araştırma kurumları ile işbirliği yapmak,
 • Eğitim programları düzenleyerek genç araştırmacıları ve öğrencilerimizi yetiştirmek,
 • Öğrencilerimizi küresel ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik bilinçlendirmek ve yönlendirmek,
 • Araştırmalarını; bülten, dergi. rapor, analiz ve kitaplarla kamuoyu ile paylaşmak,
 • Küresel ve bölgesel gelişmeler ile ülkemizi yakın ilgilendiren konuları sosyal medya aracılığı ile üyelerini devamlı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,
 • Dinamik be başarılı araştırmacıları ödüllendirmek için önerilerde bulunmak,
 • Ulusal ve uluslararası hakemli dergi yayımlamak,
 • Alanında nitelikli ve özgün bilimsel araştırma yapan Y / L ve doktora öğrencilerine burs verilmesi için önerilerde bulunmaktır.

Etik Kuralları

AREL USAM’ın Etik Kuralları ve Yayın Politikası

Arel USAM; yerel, ulusal, bölgesel ve küresel barış ve güvenlik üzerine temellenen, uluslararası ilişkiler bağlamında politik, ekonomik, toplumsal, teknolojik ve güvenlik konularında stratejik çalışmalar ortaya koymayı amaçlayan uygulama ve araştırma merkezidir.

Arel USAM, uluslar arası gelişmeleri takip ederken aynı zamanda Türkiye’nin ulusal çıkarlarına yönelik öngörülerde, çıkarımlarda ve analizlerde bulunmayı önceler. Arel USAM; fikir, proje, araştırma ve geliştirme hususuna önem vererek toplumsal bilinçlenme adına akademik çalışmalar gerçekleştirmeyi gaye edinir.

Arel USAM’ın yayın süreci bilginin bilimsel yöntemlerle objektif ve tarafsız bir biçimde üretilmesine, geliştirilmesine ve paylaşılmasına dayanır. Arel USAM tarafından üretilen ve paylaşılan bilginin temel hedefi; adalet, eşitlik, barış ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir toplumsal yapının oluşmasına ve derinleştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Arel USAM incelediği ve takip ettiği konularda özgün ve nitelikli bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinir. Arel USAM hiçbir siyasi görüşe ve ideolojiye taraf değildir. Arel USAM; cinsiyet, din, politik düşünce, etnik veya coğrafi köken üzerinden ayrım yapmaz. Üçüncü şahıs ve kurumların haklarını gözetir, suçlayıcı iddialarda bulunmaz. Yasal kovuşturma sürecindeki konular hakkında yargıda bulunmaz, kişilik haklarını ve mahremiyetini gözetir. Adil ve eşitlikçi bir şekilde hareket etme amacı güder.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Oktay Bingöl (Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Ali Bilgin Varlık (Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. C. Uğur Özgöker (Yönetim Kurulu Üyesi)
Doç. Dr. Nurdan Çolakoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Doğan Şafak Polat (Yönetim Kurulu Üyesi)


 

 

 

 

Kuruluş

Araştırma Masaları

 

Sosyal Arge

Şehriban Tunçbilek (Başkan)

Doç.Dr. Oktay Bingöl (Üye)

 

Siber Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Şafak Polat (Başkan)

Doç. Dr. Oktay Bingöl (Üye)

 

Yapay Zekâ, Veri Yönetimi ve Güvenlik

Doç. Dr. İnci Sökmen Alaca (Başkan)

Doç. Dr. Nurdan Çolakoğlu (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mohammad Ahmad Shah  (Üye)

Ünal Doğan (Üye)

 

Çevre ve Kentsel Yaşam

Dr. Öğr. Üyesi Selma Şekercioğlu (Başkan)

Gülşah Günel (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Bilgin Varlık (Üye)

 

Türkiye-İran Araştırmaları

Prof. Dr. Cüneyt Akalın (Başkan)                                                                                                     

Doktora Öğrencisi İsmail Hakkı Elçi

 

Türkiye-Çin Araştırmaları

                                                                               

         

 

 

Yıllık Faaliyet Planı

 

 

 

 

İş Birliği Yapılan Kurumlar