Ana Sayfa

Dünyamız hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Küreselleşme olgusu insanları, toplumları, şirketleri, devletleri ve uluslararası Örgütleri derinden etkilemiştir. Güç merkezleri yer değişirmiş ve bu kapsamda uluslararası sistem yeniden şekillenmeye başlamıştır. Uluslararası aktörlerin başarısı değişen dinamiklere uyum sağlayabildikleri, sürekli olarak kendilerini güncelleştirebildikleri ve hedeflerine ulaşabildikleri ölçüde önem kazanmaktadır. Başarılı olan uluslararası aktörler, zenginlik ve refahtan en üst düzeyde yararlanabilmekte ve yeni uluslararası sistemde etkin rol üstlenebilmektedir. Bu nedenle, günümüzün çok hızla değişen dinamik koşullarına uygun doğru strateji ve politikaların belirlenmesi, bunların başarılı olarak uygulanabilmesi, akademik ve yönetsel düzeyde paylaşılması ve yayınlanması önem taşımaktadır. Merkezimiz bu amaca hizmet edebilmenin haklı gururunu taşımaktadır. Merkezimiz; ilkeli, güncel, orijinal ve özgün araştırma ve etkinlikler yürüterek bilim alanına ve diplomasiye katkı sağlayabilecektir.

Vizyon ve Misyon

Vizyon

21 inci yüzyılda değişime yön veren dinamikleri algılayabilmek veya hızla değişen dinamikleri öngörerek doğru politikalar üretebilmek stratejik araştırmalar merkezlerinin esas işlevi olmuştur. Üniversitemizdeki ARELUSAM ile alternatif politikalar geliştirebilmek, bu politikaları üretebilecek ve uygulayabilecek öğretim elemanları ile öğrencileri yetiştirmek amaçlanmaktadır. Günümüzde olayların çok boyutlu olarak gelişmesi ve sorunların karmaşıklaşması; gelişmeleri zamanında ve doğru olarak algılamasını ve alternatif politikalar üretilmesini zorunlu kılmaktadır Gelişmelerin yakından takip edilmesi, gelecekle ilgili gerçekçi öngörülerin belirlenmesi, en uygun ve doğru politikalar üretilebilmesi için üniversitemizde genç ve dinamik araştırmacıların bir araya getirilmesi, yönlendirilmesi ve sinerji yaratılarak elde edilen kazanımların bilim alanı ile paylaşılması sağlanacaktır.

Misyon

Ülke, bölge ve küresel gelişmeleri takip ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak, Üniversitemizin öğretim elemanlarının araştırma dinamizmini geliştirmek, farklı bilimsel yaklaşımlar ile farklı düşüncelerin yaratılmasını teşvik etmektir. Ülkemizin milli çıkarlarına uygun, gerçekçi ve uygulanabilir politika önerileri geliştirmektir. Gerçekleştireceği bilimsel etkinlikler ile yayınlayacağı yorum, analiz, rapor, dergi ve kitapları politik karara alıcılar ve bilim dünyası ile paylaşmaktır.

Amaç ve Hedefler

Amaç

Küresel, bölgesel ve ülkemizdeki güncel gelişmeleri yakından takip ederek geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak, Türkiye’nin iki ve çok taraflı uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesine, ulusal ve uluslararası güvenlik stratejilerinin yeniden belirlenmesine ilişkin önerileri oluşturmaktır. Ulusal ve uluslararası düzeyde siyasi, ekonomik, teknolojik, çevresel, sosyal, kültürel ve bilimsel araştırmalar yapmak, karar alıcılara milli çıkarlarımız doğrultusunda gerçekçi, uygulanabilir, en uygun ve ekonomik dinamik çözüm önerileri, karar seçenekleri, strateji ve politikalar sunmaktır.

Hedefler

 • Dünya güç merkezlerinin yeni oluşumlarını ve stratejilerini analiz etmek, bu yapılanmanın dünyadaki ve bölgemizdeki muhtemel gelişmeleri ve etkilerini öngörmek,
 • Dünya jeopolitiğinde Türkiye’nin küresel ve bölgesel açılımlarına katkı sağlayan vizyonunu geliştirmek, bu vizyona uygun ve uygulanabilir yeni projeler üretmek,
 • Ulusal ve uluslararası yeni güvenlik ortamını analiz etmek, yeni tehditlere ve risklere yönelik güvenlik stratejileri geliştirmek ve mevcut stratejilerin yenilenmesine yönelik önerilerde bulunmak,
 • Türkiye-AB ilişkilerinin; 2014’de ilan edilen “Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi” kapsamında geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak,
 • Karadeniz, Doğu Akdeniz, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Ortadoğu bölgelerine yönelik politikalar üretmek, bölgesel ve küresel sorunlara çözüm önerileri geliştirerek bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunmak,
 • Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İnsancıl Hukuk konularında bölgemizdeki sorunlara çözüm önerilerinde bulunmak,
 • Kültürlerarası uzlaşmayı destekleyici ve teşvik edici önerilerde bulunmak ve bu alanda yeni projeler tasarlamak,
 • “Çağdaş Uygarlık Düzeyine Ulaşma” hedefi çerçevesinde milli kültürümüzü çağın ilerisine taşımak için projeler geliştirmek,
 • 21’inci yüzyılın yeni uygarlık oluşumları içinde “Sosyo-Ekonomik Dönüşüm” ile ilgili konularında önerilerde bulunmak,
 • Yenilenebilir enerji, sürdürülebilir kalkınma, sağlıklı çevrenin yaratılması ve yaşatılması konularında projeler üretmek ve önerilerde bulunmak,
 • Türkiye’de “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” ile “Yargı ve Temel Haklar” alanlarındaki reformlara ilişkin önerilerde bulunmak,
 • Türkiye’nin teknolojik gelişmesine katkı sağlamak için “İleri Teknoloji Çalıştayları” düzenlemek ve elde edilen sonuçları kamuoyu ile paylaşmaktır.

İlkeler ve Yöntem

İlkeler

 • Sorunların çözümüne milli bakış,
 • Disiplinler arası çalışma,
 • Hukukun Genel İlkeleri,
 • Özgün ve en uygun yaklaşımlar,
 • Değişik Görüşlere Saygı,
 • Farkındalık Yaratabilme,
 • Birey mutluluğunu amaçlayan politika ve stratejiler üretme ve geliştirme,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren SAM’lar ile işbirliği,
 • Kendini sürekli yenileyen ve geliştiren anlayış,
 • Türkiye’nin milli çıkarlarına yönelik projelerde ortaklık önerilerine ve işbirliğine açık olma

Yöntem

 • Bilgi, deneyim ve tecrübe kazanmış üniversite ve öğretim elemanları, diplomatları ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek bilimsel araştırma ve tartışma ortamı yaratmak,
 • Bölgemiz ve dünyadaki gelişmeleri daha düzenli izleyebilmek için nitelikli bir dokümantasyon merkezi oluşturmak,
 • Bilimsel araştırma projeleri hazırlamak,
 • Uluslar ve Uluslararası düzeyde kongre, seminer, sempozyum, panel, çalıştay ve söyleşi düzenlemek,
 • Diğer üniversitelerin benzer kuruluşları ve araştırma kurumları ile işbirliği yapmak,
 • Eğitim programları düzenleyerek genç araştırmacıları ve öğrencilerimizi yetiştirmek,
 • Öğrencilerimizi küresel ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik bilinçlendirmek ve yönlendirmek,
 • Araştırmalarını; bülten, dergi. rapor, analiz ve kitaplarla kamuoyu ile paylaşmak,
 • Küresel ve bölgesel gelişmeler ile ülkemizi yakın ilgilendiren konuları sosyal medya aracılığı ile üyelerini devamlı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,
 • Dinamik be başarılı araştırmacıları ödüllendirmek için önerilerde bulunmak,
 • Ulusal ve uluslararası hakemli dergi yayımlamak,
 • Alanında nitelikli ve özgün bilimsel araştırma yapan Y / L ve doktora öğrencilerine burs verilmesi için önerilerde bulunmaktır.

Yönetim Kurulu

Müdür

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN
Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. İzlem GÖZÜKARA
Yrd. Doç. Dr. Volkan TATAR

Danışma Kurulu

Büyükelçiler

Büyükelçi (E.) Özdem SAMBERK
Büyükelçi (E.) Uluç ÖZÜLKER
Büyükelçi (E.) Sönmez KÖKSAL
Büyükelçi (E.) Güner ÖZTEK
Büyükelçi (E.) Ümit PAMİR
Büyükelçi (E.) Dr. Oğuz ÇELİKKOL

Profesörler

Prof. Dr. İhsan DERMAN (İstanbul Arel Üniversitesi)
Prof. Dr. İsa EŞME ( İstanbul Arel Üniversitesi)
Prof. Dr. Levent ÜRER (Beykent Üniversitesi)
Prof. Dr. Burak GÜLBOY (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN (İstanbul Arel Üniversitesi)
Prof. Dr. Arzu KİHTİR (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Ercüment TEZCAN (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim CANBOLAT (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Nejat DOĞAN (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşegül KOMSUOĞLU (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Darhan HIDIRALİ (Uluslararası Türk Akademi Başkanı Astana / KAZAKİSTAN)
Prof. Dr. Cemil OKTAY (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Cengiz OKMAN (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Emine YAVAŞGEL (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali AKDEMİR ( İstanbul Arel Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhittin KARABULUT (İstanbul Arel Üniversitesi)
Prof. Dr. Filiz KESKİN (İstanbul Arel Üniversitesi)
Prof. Dr. Enver DURAN (İstanbul Arel Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Sait SEVGENER (İstanbul Arel Üniversitesi)
Prof. Dr. Muzaffer DARTAN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Yaşar ONAY
Prof. Dr. Oktay ALNIAK (Piri Reis Üniversitesi)
Prof. Dr. Cenap ÇAKMAK (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Ersin ONULDURAN
Prof. Dr. Ali KARAOSMANOĞLU

Doçentler

Doç. Dr. Aigerim  SHİLİBEKOVA  (Astana L.N. Gumilyov Ulusal Avrasya Üniversitesi / KAZAKİSTAN)
Doç. Dr. Ainur NOGAYEVA (Astana L.N. Gumilyov Ulusal Avrasya Üniversitesi / KAZAKİSTAN)
Doç. Dr. Emre ERGİN (Kocaeli Üniversitesi)
Doç. Dr. İrfan Kaya ÜLGER (Kocaeli Üniversitesi)
Doç. Dr. Caner SANCAKTAR (Kocaeli Üniversitesi)
Doç. Dr. Neziha MUSAOĞLU (Kırklareli Üniversitesi)
Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU (İstanbul Arel Üniversitesi)
Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER (İstanbul Arel Üniversitesi)
Doç. Dr. Abdurrahman GÜLBEYAZ (Osaka Üniversitesi / JAPONYA)
Doç. Dr. Elgiz YILMAZ (Galatasaray Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali Faik DEMİR (Galatasaray Üniversitesi)
Doç. Dr. Ergin JABLE (Priştine Üniversitesi / KOSOVA)

Yardımcı Doçentler

Yrd. Doç. Dr. Doğan Şafak POLAT (İstanbul Arel Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Aşkın İnci SÖKMEN (İstanbul Arel Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. İzlem GÖZÜKARA (İstanbul Arel Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Levent UZUNÇIBUK (İstanbul Arel Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Sezin İBA (Kırklareli Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Fahriye Oben ÜRÜ SANI (İstanbul Arel Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN (İstanbul Arel Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Fatma Aslı KELKİTLİ (İstanbul Arel Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Güneş KOÇ (İstanbul Arel Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Meltem GÜRÜNLÜ (İstanbul Arel Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖRNEK (Kocaeli Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Zafer YILDIRIM (Kocaeli Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI (Giresun Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Volkan TATAR (İstanbul Arel Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Serdar YILMAZ (İstanbul Arel Üniversitesi)

Çalışma ve Proje Grupları

(Bu gruplar, Danışma Kurulunu tavsiyesi üzerine Yönetim Kurulu’nca belirlenecek ve oluşturulacaktır)